O Polskim Związku Kobiet Katolickich

Cele

Integrowanie i aktywizowanie polskich kobiet katolickich we wspólne działania dla dobra Polski, kobiety, rodziny i potrzebujących;

Dążenie do pogłębienia samoświadomości i świadomości kobiet w ich życiu osobistym, zawodowym, a także społeczno-politycznym;

Dążenie do pogłębiania formacji religijnej kobiet;

Wspieranie inicjatyw Kościoła;

Dbanie o integralny rozwój psychiczny, kulturalny, społeczny, duchowy każdej członkini PZKK;

Tworzenie ruchu obrony przed degradacją polskiej rodziny i kobiety;

Obrona życia poprzez działania przeciwko cywilizacji śmierci;

Obrona dzieci i młodzieży przed deprawacją;

Propagowanie chrześcijańskiego modelu wychowania;

Działania na rzecz podnoszenia kultury w Polsce i rozwijania potrzeb kulturalnych;

Formowanie poglądów, opinii, ocen i wypowiadanie ich na forum publicznym;

Działanie w duchu "Caritas";


Statut

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

& 1

Polski Związek Kobiet Katolickich, zwany dalej Związkiem, jest organizacją zrzeszającą katoliczki. Związek działa zgodnie z etyką katolicką i nauką Kościoła, kultywując polskie tradycje narodowe i społeczne.

 

& 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest m. st. Warszawa.

 

& 3

Związek ma prawo powoływania oddziałów na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego statutu.

 

& 4

Związek ma prawo używania odznak i pieczęci.

 

& 5

Związek uzyskuje osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu i zatwierdzeniu niniejszego statutu.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

& 6

Celem Związku jest integracja kobiet katolickich, poszerzanie świadomości w duchu nauki społeczne] Kościoła, pogłębianie wiary i więzi z Kościołem, wyrażanie potrzeb i opinii wobec władz państwowych i społecznych oraz wpływanie na decyzje tych władz dotyczące kobiet i rodziny.

 

& 7

Związek działa poprzez-

1. prowadzenie działalności formacyjnej, edukacyjnej, społecznej, kulturalnej, wydawniczej,

2. inspirowanie, wspieranie i organizowanie aktywności kobiet, szczególnie społecznej i gospodarczej,

3. tworzenie warunków samopomocy środowiskowej,

4. współpracę z innymi organizacjami w Polsce i za granicą.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

& 8

Członkowie dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. honorowych

3. wspierających

 

& 9

l Członkami zwyczajnymi Związku mogą być katoliczki, które uznają cele Związku i akceptują założenia niniejszego statutu,

2. wpisanie na listę członkiń następuje na podstawie pisemnej deklaracji, opinii dwóch członkiń wprowadzających i decyzji zarządu oddziału,

3. członkom zwyczajnym przysługuje:

a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Związku,

b) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Związku,

c) zgłaszanie wniosków i podejmowanie inicjatyw zgodnie z celami Związku,

4. Obowiązkiem członkiń jest:

a) postępowaniu zgodne ze statutem, regulaminem i uchwałami władz Związku,

b) czynny udział w pracach Związku,

c) opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 

& 10

Członkostwo wygasa przez:

1. dobrowolne wystąpienie ze Związku, zgłoszone na piśmie właściwemu zarządowi,

2. skreślenie z listy członków przez właściwy Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej; w Związku tub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres l roku licząc od końca roku za który opłacono składkę - po uprzednim dwukrotnym pisemnym upomnieniu,

3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za nieprzestrzeganie postanowień statutu bądź działanie na szkodę Związku, albo w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

 

& 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Związku bądź jego idei.

2. godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatek,

3. członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich,

4. członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 

& 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Związku, która zadeklaruje dla niego poparcie określoną formą pomocy,

2. przyjmowanie i skreślanie z listy członków osób prawnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

3. przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających osób fizycznych następuje na podstawie uchwały właściwego oddziału,

4. członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 

& 13

Od uchwały zarządu oddziału w przedmiocie skreślenia przysługuje - w terminie l miesiąca - prawo odwołania do Zarządu Głównego.

 

Rozdział IV

Władze Związku.

 

& 14

Władzami naczelnymi Związku są:

1. Walny Zjazd Delegatek,

2. Zarząd Główny,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

 

& 15

1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa trzy lata,

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywają się w zależności od potrzeby.

 

& 16

Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy uprawnionych. Uzupełnienie składu władz naczelnych odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Głównego, zaś władz terenowych - na podstawie uchwały władz poszczególnych oddziałów- Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 osób pochodzących z wyboru.

 

& 17

1. Walny Zjazd Delegatek Jest najwyższą władzą Związku i jest zwoływany co trzy lala jako zjazd sprawozdawczo - wyborczy,

2. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

a) wybór Prezeski, 6-8 członkiń Zarządu Głównego, 3 lub 5 członkiń Komisji Rewizyjnej, 3 lub 5 członkiń Sądu Koleżeńskiego,

b) zatwierdzanie składu Prezydium Zarządu Głównego, Komisji 'Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,

c) określanie ramowego programu działania Związku,

d) podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu,

e) rozpatrywanie odwołali od decyzji Zarządu Głównego,

f) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Związku, na podstawie przedstawionych sprawozdań,

g) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

3. 0 miejscu i terminie Walnego Zjazdu Zarząd zawiadamia co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

& 18

Nadzwyczajny Zjazd Delegatek może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby zarządów oddziałów.

 

&19

Do kompetencji Prezeski Związku należy:

1. zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu oraz koordynowanie jego pracy,

2. reprezentowanie Związku wobec władz państwowych i gremiów społecznych.

 

& 20

1. Zarząd Główny konstytuuje się w czasie trwania Walnego Zjazdu Delegatek, wybierając ze swego Prezydium; prezesa, vice prezesa, sekretarza, skarbnika,

2. prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Związek na zewnątrz,

3. do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Związku,

b) wykonywanie uchwal Walnego Zjazdu,

c) składanie Walnemu Zjazdowi Delegatek sprawozdań z działalności Związku,

d) uchwalanie programu prac Związku oraz budżetu na każdy rok kalendarzowy,

e) opracowywanie regulaminu prac Zarządu Głównego. Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. wytycznych do regulaminów oddziałów terenowych,

f) powoływanie oddziałów terenowych i ustalanie ich zasięgu terytorialnego,

g) zawieszanie lub rozwiązywanie oddziałów terenowych, w przypadku stwierdzenia działań niezgod­nych ze statutem lub uchwałami władz Związku,

h) uchwalanie klucza wyborczego dla wyboru delegatek na Walny Zjazd.

 

& 21

1. Komisja Rewizyjna konstytuuje się podczas trwania Warnego Zjazdu Delegatek, wybierając ze swego grona przewodniczącą i sekretarza,

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie - co najmniej raz w roku - całokształtu działalności Związku,

b) składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

3. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Związku.

 

& 22

1. Sąd Koleżeński konstytuuje się podczas trwania Walnego Zjazdu Delegatek, wybierając ze swego grona przewodnicząca i sekretarza,

2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe między członkami Związku oraz rozpatruje sprawy dotyczące nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwal władz Związku,

3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie,

b) zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy do 2 lat,

c) wykluczenie ze Związku,

4. od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu, które musi być złożone w terminie 30 dni do Zarządu Głównego,

5. członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz Związku.

 

Rozdział V

Terenowe jednostki organizacyjne.

 

& 23

Związek może powoływać oddziały terenowe, na wniosek co najmniej 10 członkiń zwyczajnych Związku, działających na terenie, gdzie oddział ma powstać. Na terenie działania poszczególnych oddziałów Związek może powoływać koła liczące nie mniej niż 5 osób na wniosek prezydium danego oddziału.

 

& 24

Tryb powoływania oddziałów terenowych i kół określa regulamin określony przez Zarząd.

 

& 24'

Poszczególne oddziały uzyskują osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu.

 

&25

Władzami oddziału są:

1. Walne zebranie oddziału,

2. Zarząd oddziału,

3. Komisja Rewizyjna oddziału.

 

& 26

Kadencja władz oddziału, które konstytuują się podczas trwania Walnego Zebrania, trwa 3 lata.

 

& 27

Do zadań Walnego Zebrania Oddziału należy

1. Wybór prezesa i zarządu oddziału w liczbie 3 osób,

2. wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób.

3. określenie kierunków działalności oddziału,

4. podejmowanie uchwal dotyczących pracy oddziału.

5. wybór delegatów na Walny Zjazd Związku.

6. udzielenie absolutorium ustępującym władzom oddziału na podstawie przedstawionego sprawozdania.

 

& 28

Do kompetencji prezeski oddziału Związku należy:

l. zwoływanie o prowadzenie zebrań zarządu i koordynowanie Jego pracy,

2. reprezentowanie oddziału Związku wobec władz państwowych, samorządowych i gremiów społecznych.

 

& 29

Do kompetencji zarządu oddziału należy:

1. organizowanie działalności oddziały,

2. wykonywanie uchwal i postanowień władz Związku,

3. Wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Oddziału,

4. uchwalanie programu prac oddziału oraz budżetu na każdy rok kalendarzowy,

5. przyjmowanie członków,

6. zbieranie składek członkowskich,

7. składanie sprawozdań z działalności oddziału

8. uchwalanie regulaminu prac Zarządu oddziału.

 

& 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej oddziału należy kontrolowanie prawidłowości jego działania oraz składanie - raz w roku - sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

& 31

Dokumenty wiążące oddział Związku pod względem prawnym i finansowym muszą być podpisane przez 2 osoby: prezesa zarządu oddziału i l członka zarządu oddziału lub 2 członków zarządu oddziału.

 

Rozdział VI

 

& 32

1. Majątek Związku i jego oddziałów posiadających osobowość prawną powstaje z:

• składek członkowskich,

• darowizn, spadków i zapisów,

• dotacji,

• ofiarności publicznej,

• dochodów z własnej działalności.

2. Związek; i oddziały posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą realizacji celów statutowych Związku.

 

& 33

Wszelkie dokumenty wiążące Związek pod względem prawnym t finansowym oraz dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym muszą być podpisane przez dwie osoby: prezesa albo wiceprezesa Zarządu Głównego oraz skarbnika lub sekretarza Zarządu Głównego,

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

 

& 34

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatek większością 2/3 głosów delegatek przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

& 35

Wniosek o rozwiązaniu oddziału Związku może podjąć Walne Zebranie Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej potowy liczby osób uprawnionych do głosowania,

 

& 36

l. Uchwałę o rozwiązaniu Związku, a także jego oddziałów podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny

Walny Zjazd Delegatek Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,

2, Zjazd powołuje Komisję Likwidacyjną, która specjalną uchwalą określa przeznaczenie majątku Związku lub oddziału posiadającego osobowość prawną.

 

 

Statut niniejszy jest zgodny

z zarejestrowaniem w Sądzie

Okręgowym w Warszawie VII

Wydział Cywilny i Rejestrowy

Dnia 27.08.1999 pod poz. RST 849

Sekretarz Sądu /podpis/

 

Wydano w dn. 25 XI 1999

Zarząd

· Maria Jankowska - prezes

· Jolanta Radecka - vice-prezes

· Teresa Dziurzyńska – sekretarz

· Marta Wójcik - skarbnik

· Ewa Tomaszewska - członek Zarządu Głównego

· Zofia Zalewska - Drzewiczak - członek Zarządu Głównego

· Alina Kopczyńska - członek Zarządu Głównego

· Jolanta Łubkowska - członek Zarządu Głównego

· Emilia Żurowska - członek Zarządu Głównego

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Giełdoń

Wiesława Pieczyńska

Aleksandra Talowska

Sąd Koleżeński:

Małgorzata Kluska

Dorota Dymek

· Honorowym prezesem PZKK jest Maria Wilczek – założycielka Związku 

  i długoletni prezes

Duszpasterzem PZKK jest ksiądz prałat Tomasz Król


Sprawozdania


PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZJAZDU DELEGATEK
POLSKIEGO ZWIĄZKU KOBIET KATOLICKICH
W DNIU 5 LUTEGO 2011 r.

      Walny Zjazd Delegatek PZKK odbył się w Domu Parafialnym BETANIA przy Parafii św. Tomasza Ap. w Warszawie, ul. Dereniowa 12.
      Obrady poprzedziła Msza św. w kościele p.w. Św. Tomasza Ap., w intencji Polskiego Związku Kobiet Katolickich, z okazji Jubileuszu XX-Lecia Związku,   którą odprawił ks. bp. Jan Wątroba - duszpasterz kobiet  z  ramienia  Episkopatu  Polski.

      Następnie rozpoczęła się uroczystość jubileuszowa w DP BETANIA.  Powitania  zebranych  dokonali:  ks. prł. Tomasz Król - duszpasterz PZKK oraz dr Maria Jankowska - prezes PZKK.
      W tej części zostały wygłoszone następujące referaty:

·    Historia i dokonania PZKK w ciągu XX-lecia - Maria Wilczek
·    Formacja kobiet w PZKK - Marta Wójcik
·    Współpraca z zagranicą - Jolanta Radecka
·    Ruch ekumeniczny - Bożena Rytel
·    Psychika kobiety w aspekcie przynależności do ruchów katolickich - Maria Jankowska.

Po przerwie rozpoczęły się obrady WZD PZKK.
     Prezes PZKK  -  Maria  Jankowska zaproponowała na przewodniczącą obrad WZD Elżbietę Hniedziewicz. Propozycja została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.
      Przewodnicząca sprawdziła listę obecności i ustaliła, że na WZD obecnych jest 37 delegatek (wg. załączonej listy). Liczba ta stanowi Quorum i upoważnia do podejmowania przez WZD uchwał. 
     
Do Prezydium wybrano jednogłośnie w wyborach jawnych Panie:


-  Marię Jankowską - na przewodniczącą
-  Martę Wójcik - na v-ce przewodniczącą.

      Na Sekretarzy Zjazdu wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym Panie:
Marię Białobłocką-Waydel i Jolantę Łubkowską.

Przystąpiono do procedury udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi PZKK:


SPRAWOZDANIA

·    Sprawozdanie z działalności Zarządu PZKK (w załączeniu) wygłosiła Prezes Maria Jankowska
·    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (w załączeniu),w imieniu nieobecnej Przewodniczącej Krystyny Nalepy (długotrwała choroba) przedstawiła Danuta Kleczek, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium.
·    W imieniu Sądu Koleżeńskiego, Przewodnicząca Elżbieta Hniedziewicz poinformowała Delegatki, że w ciągu ostatniej kadencji nie wpłynęła do Sądu Koleżeńskiego żadna sprawa.

      Następnie przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PZKK.
      W głosowaniu udział wzięło 37 delegatek.
      Za udzieleniem absolutorium   -   37 głosów
      Przeciw                                     -     0      "
      Wstrzymujących się                 -     0      "
      Przewodnicząca Zebrania stwierdziła, że WZD udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
     

WYBORY NOWYCH WŁADZ

WYBORY PRZEWODNICZĄCEJ PZKK:
      Przystąpiono do zgłaszania kandydatek na Przewodniczącą Zarządu.
     Marta Wójcik zgłosiła jedyną kandydaturę dotychczasowej Przewodniczącej  - Marii Jankowskiej. Kandydatka wyraziła zgodę.
      Przystąpiono do głosowania.
      W głosowaniu jawnym udział wzięło 37 Delegatek.
Za powołaniem Pani Marii Jankowskiej oddano 36 głosów,
Przeciw 0
Wstrzymało się 1.
      Przewodnicząca stwierdziła, że Prezesem PZKK na nową kadencję została wybrana Pani Maria Jankowska, która podziękowała delegatkom za wybór i okazane jej zaufanie.

WYBORY POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PZKK:
      Przewodnicząca poinformowała, że w Zarządzie powinno być od 6 do 8 członkiń i otworzyła listę kandydatek:
      Zgłoszono następujące kandydatury:
  1. Ewa Tomaszewska
  2. Marta Wójcik
  3. Bożena Rytel
  4. Małgorzata Kobiałka
  5. Jolanta Radecka
  6. Teresa Dziurzyńska
  7. Maria Wilczek
  8. Anna Majda
  9. Danuta Kleczek
10. Elżbieta Hniedziewicz
11. Maria Białobłocka-Waydel
12. Jolanta Łubkowska
     
Na kandydowanie nie wyraziły zgody: Maria Wilczek, Anna Majda, Danuta Kleczek, Elżbieta Hniedziewicz. Pozostałe 8 kandydatek wyraziły zgodę.

      Przewodnicząca Zebrania zaproponowała głosowanie blokiem, ponieważ liczba kandydatek odpowiada liczbie członków Zarządu określonej w Statucie i poddała wniosek pod głosowanie. Delegatki jednogłośnie wyraziły zgodę.

      W głosowaniu jawnym udział wzięło 37 Delegatek.
Za wyborem kandydatek oddano 37 głosów
Przeciw 0
Wstrzymało się 0  
     
    Przewodnicząca Zebrania ogłosiła, że do Zarządu weszły następujące Panie:

Ewa Tomaszewska
Marta Wójcik
Bożena Rytel
Małgorzata Kobiałka
Jolanta Radecka
Teresa Dziurzyńska
Maria Białobłocka-Waydel
Jolanta Łubkowska

WYBORY KOMISJI REWIZYJNEJ:
      Przewodnicząca otworzyła listę kandydatek. 
     
Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Irena Kossakowska
2. Danuta Kleczek
3. Justyna Kowal
      Wszystkie kandydatki wyraziły zgodę.
      Delegatki jednogłośnie wyraziły zgodę na głosowanie blokiem.
      W głosowaniu jawnym udział wzięło 37 Delegatek.

Za  wyborem kandydatek oddano 37 głosów
Przeciw  0
Wstrzymało się 0
   Przewodnicząca ogłosiła, że do Komisji Rewizyjnej weszły następujące Panie:
Irena Kossakowska
Danuta Kleczek
Justyna Kowal.

WYBORY SĄDU KOLOEŻEŃKIEGO:
      Przewodnicząca otworzyła listę kandydatek.
Zgodnie ze Statutem, do Sądu powinno wejść 3-5 osób.

     
Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Aleksandra Talowska
2. Jadwiga Boniecka
3. Elżbieta Hniedziewicz
4. Magdalena Kolupa
      Wszystkie Kandydatki wyraziły zgodę.
      Delegatki jednogłośnie wyraziły zgodę na głosowanie blokiem.
Za wyborem oddano 34 glosy
Przeciw 0
Wstrzymało się 3.
      Przewodnicząca Zebrania ogłosiła, że w skład Sądu Koleżeńskiego weszły następujące Panie:
Aleksandra Talowska
Jadwiga Boniecka
Elżbieta Hniedziewicz
Magdalena Kolupa.
      Przewodnicząca Zebrania poinformowała, że w w przerwie obrad nowy Zarząd PZKK ukonstytuował się w następujący sposób;

ZARZĄD:

Prezes - Maria Jankowska
v-ce Prezes
- Jolanta Radecka
Sekretarz
- Bożena Rytel
Skarbnik
- Marta Wójcik

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Ewa Tomaszewska
Małgorzata Kobiałka
Teresa Dziurzyńska
Maria Białobłocka-Waydel
Jolanta Łubkowska.

KOMISJA REWIZYJNA: 
    

Przewodnicząca
- Danuta Kleczek
v-ce Przewodniczące
- Irena Kossakowska, Justyna Kowal

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodnicząca
- Elżbieta Hniedziewicz
v-ce Przewodnicząca
- Magdalena Kolupa
Członkinie
- Aleksandra Talowska, Jadwiga Boniecka.UCHWAŁY ZJAZDU:     

UCHWAŁA 1 - zgłoszona przez Ewę Tomaszewską:
"Walny Zjazd PZKK wyraża wzburzenie prześladowaniami Chrześcijan w Indiach, Chinach, Sudanie i w innych krajach. Chrześcijanie są grupą najdotkliwiej dotkniętą represjami wyłącznie ze względu na wyznawaną wiarę. 170 tys. ofiar śmiertelnych, palone kościoły i domostwa, to sytuacja, która budzi nasz sprzeciw. Stanowczo protestujemy przeciw tym represjom, a także przeciw powszechnemu milczeniu instytucji międzynarodowych wobec tych wydarzeń". 
      Po dyskusji nad ideą zaproponowanej uchwały:
Za przyjęciem oddano 37 głosów
Przeciw 0
Wstrzymało się 0.    

UCHWAŁA 2 - zgłoszona przez Ewę Tomaszewską:
"Walny Zjazd PZKK wyraża zaniepokojenie ostatnimi pracami Sejmu RP zmierzającymi do podniesienia związków homoseksualnych do godności  małżeństwa. Związki małżeńskie, ze względu na swe szczególne zadania gwarantujące trwanie naszemu narodowi, cieszą się przywilejami prawnymi związanymi z prokreacją i wychowaniem młodego pokolenia. Nie widzimy powodu przyznawania tych przywilejów związkom, które nie pełnią tej misji." 
Za przyjęciem oddano 37 głosów
Przeciw 0
Wstrzymało się 0.

      Walny Zjazd Delegatek PZKK zobowiązał nowy Zarząd do sprecyzowania  na pierwszym posiedzeniu w obecnej kadencji, treści następującej uchwały:
Propozycja UCHWAŁY 3 - zgłoszonej przez Marię Wilczek:
Delegatka zgłasza postulat, aby nowy Zarząd sformułował uchwałę domagającą się przywrócenia emisji programu red. Jana Pospieszalskiego w TVP.
      W wyniku dyskusji zaproponowano przywrócenie również kilku innych programów znanych dziennikarzy, które ostatnio zostały zdjęte z anteny (np. red. Sakiewicza, red. Ziemkiewicza), ponieważ nie są zgodne z obecną linią mediów.
Za postulatem oddano głosów 37
Przeciw 0
Wstrzymało się 0.
        Podczas  dalszej  dyskusji,  Małgorzata Wójcik  stwierdziła,  że  postulat M. Wilczek porusza problem, który ma głębsze źródło; obserwuje się przekłamywanie informacji w mediach (poza TV- TRWAM).
      Teresa Kapela zwróciła też uwagę na przesuwanie niektórych katolickich programów telewizyjnych na czas o mniejszej oglądalności.

WOLNE WNIOSKI:

   Maria Jankowska poinformowała Delegatki o zbliżającej się Konferencji na UKSW dotyczącej naprotechnologii i podjętej decyzji aby nowy Zarząd PZKK przygotował stanowisko w tej sprawie.
      Maria Wilczek wypowiedziała się na temat konieczności i usprawnienia kolportarzu "Listu do Pani". Zobowiązała wszystkie Członkinie Związku do prenumerowania pisma. Jako godny naśladowania podała przykład Pani Jadwigi Bonieckiej, która co miesiąc osobiście rozprowadza 40 egz. pisma.
      Teresa Dziurzyńska podkreśliła dużą aktywność ks prł. Tomasza Króla z Parafii św. Tomasza Ap., w której działa około 30 różnych formacji i ruchów. W BETANII można zaopatrzyć się bezpłatnie w ostatnie numery "Wiadomości Parafialnych - Pisma Dekanatu Ursynowskiego", wydawanego w tej Parafii.

      Przewodnicząca Zebrania Elżbieta Hniedziewicz proponuje aby Delegatki z różnych Oddziałów obecne na Zjeździe przedstawiły sprawozdania z ich  działalności.
      Swoje sprawozdania złożyły Panie z następujących Oddziałów:
1. Oddział/ Siedlce  
2. Oddział/ Kielce
3. Oddział/ Rajgród
4. Oddział/ Łódź  (ustnie)
5. Oddział/ Skarżysko-Kamienna
6. Oddział/ Lublin (ustnie)
7. Oddział/ Jaworzno.
 
      Na zakończenie obrad WZD PZKK Delegatki odmówiły wspólnie modlitwę.

Protokołowały:
Maria Białobłocka-Waydel
Jolanta Łubkowska


PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZJAZDU
 POLSKIEGOZWIĄZKU KOBIET KATOLICKICH
W DNIU 24 LISTOPADA 2007


Po powitaniu przez Elżbietę Hniedziewicz, księdza Prałata Tomasza Króla, słowo wygłosił ks. bp Jan Wątroba duszpasterz PZKK z ramienia Konferencji Episkopatu Polski.

Kolejnym punktem spotkania był wybór przewodniczącej zebrania, którą została Elżbieta Hniedziewicz.

Do Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane: Elżbieta Sobiech i Iwona Kułacka.

Sekretarzami zebrania zostały Jolanta Radecka i Justyna Doboszyńska – Kowal.

Do prezydium zostały wybrane: Maria Wilczek, Marta Wójcik i Teresa Metzger.

SPRAWOZDANIA

Następnym punktem spotkania było odczytanie przez prezes Marię Wilczek sprawozdania z działalności PZKK za lata 2004-2007 (w załączeniu).

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2004-2007 (w jej skład wchodziły: Krystyna Nalepa, Danuta Kleczek, Jolanta Łubkowska) przedstawiła Krystyna Nalepa.

Na zjazd przybyły 34 delegatki (delegatka Teresa Dziurzyńska musiała opuścić spotkanie przed głosowaniami) a do głosowań przystąpiły 33 osoby, co było wystarczającą liczbą do utworzenie quorum. Zjazd był zatem  prawomocny do podejmowania uchwał i wyborów.

Po odczytaniu sprawozdań i przedstawieniu uwag Sądu Koleżeńskiego przez Elżbietę Hniedziewicz (dotyczyły one głównie niestawienia się na walnym zjeździe przedstawicielek oddziału z Tczewa, które zorganizowały tego samego dnia własne spotkanie) zebrane delegatki udzieliły absolutorium ustępującemu Zarządowi (32 głosy za, jeden wstrzymujący się).

Słowo pożegnania i podziękowania wygłosiła ustępująca (po 17 latach pracy w Związku) prezes Maria Wilczek. Została uhonorowana życzeniami, podarunkami i owacyjnym „Sto lat!” od wszystkich zebranych.

WYBORY NOWYCH WŁADZ

Prezes Maria Wilczek zgłosiła kandydaturę Marii Jankowskiej na stanowisko przewodniczącej przyszłego zarządu. Nie zgłoszono innych kandydatek na to stanowisko. Za powołaniem pani Marii Jankowskiej głosowały 32 osoby, jedna wstrzymała się od głosu i nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Nowa prezes Maria Jankowska podziękowała za zaufanie i wyraziła wdzięczność za dokonany wybór.

Następnie padały zgłoszenia kandydatur do nowego zarządu:

- Martę Wójcik zgłosiła Elżbieta Hniedziewicz

- Jolantę Radecą zgłosiła Bożena Rytel

- Marię Białobłocką – Wajdel zgłosiła Jolanta Radecka

- Bożenę Rytel zgłosiła Jolanta Radecka

- Teresę Kapela zgłosiła Maria Wilczek

- Teresę Metzger zgłosiła Iwona Kułacka

- Justynę Doboszyńska – Kowal zgłosiła Elżbieta Hniedziewicz

- Małgorzatę Wójcik zgłosiła Jadwiga Boniecka

   Przewodnicząca zjazdu zaproponowała głosowanie na cały zarząd jednocześnie co zostało zaakceptowane przez zebranych.

Za nowym zarządem głosowało 31 osób przy 2 głosach wstrzymujących się i braku sprzeciwu.

Wybór Komisji Rewizyjnej.

Kandydatury: Krystyna Nalepa (zgłosiła Danuta Kaczyńska), Danuta Kaczyńska ( zgłosiła Bożena Rytel), Zofia Zalewska ( zgłosiła Elżbieta Sobiech).

Za powołaniem Komisji Rewizyjnej w ww składzie głosowały 32 osoby, jedna wstrzymała się od głosu a sprzeciwu nie było.

Kandydatki do Sądu Koleżeńskiego:

Elżbieta Hniedziewicz, Czesława Jankowska, Jadwiga Urbańska.

Za 33 głosy. Brak sprzeciwu i brak wstrzymujących się.

Przewodnicząca zjazdu Elżbieta Hniedziewicz zgłosiła propozycję ustanowienia tytułu Honorowego Prezesa PZKK i przyznania go dotychczasowej prezes Marii Wilczek.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nowy Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

z-ca prezesa Marta Wójcik

sekretarz Justyna Doboszyńska – Kowal

skarbnik Bożena Rytel

Komisja Rewizyjna: przewodnicząca Krystyna Nalepa

Sąd Koleżeński: przewodnicząca Elżbieta Hniedziewicz

STANOWISKO PROGRAMOWE, UCHWAŁY, WNIOSKI

Prezes Maria Wilczek wystąpiła z apelem o zapoznawanie się ze spuścizną po Janie Pawle II (encykliki, listy) oraz o prenumeratę i promowanie „Listu do Pani”.

Prezes Maria Wilczek przedstawiła stanowisko programowe Walnego Zjazdu PZKK. Zostanie ono przesłane do Metropolity Warszawskiego ks. bpa Kazimierza Nycza, prezydenta m-sta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz oraz do Sekretarza Generalnego KEP ks. Bpa Stanisława Budzika

Teresa Rybak zaproponowała wysłanie listu do prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Teresa Kapela, która reprezentuje również Związek Dużych Rodzin  ”Trzy Plus” , mówiła o wdzięczności do prezes Marii Wilczek, która pomogła utworzyć to stowarzyszenie. Związek Dużych Rodzin  ”Trzy Plus” ma na swoim koncie sukces we wspomaganiu zmian w prawie podatkowym dotyczącym rodzin. Kolejnym zadaniem stojącym przed stowarzyszeniem „Trzy Plus” i przed PZKK to wspieranie zmian w prawie emerytalnym, tak by nie były w nim dyskryminowane kobiety. Teresa Kapela poinformowała również o światowym spotkaniu stowarzyszeń rodzinnych, które odbędzie się w Warszawie w listopadzie b.r.

Teresa Metzger zaprosiła do Skarżyska Kamiennej, gdzie można byłoby np. wiosną przyszłego roku zorganizować rekolekcje związkowe.

Prezes Maria Wilczek zaproponowała by Związek udał się z pielgrzymką do Gietrzwałdu.

Wanda Lachcic z Wałbrzycha zaproponowała by zrobić ogólnodostępny wykaz wszystkich oddziałów z adresami.

Nowa prezes Maria Jankowska zachęciła oddziały do częstych wzajemnych kontaktów, również bezpośrednich. Ze swojej strony zaproponowała poprowadzenie w oddziałach wykładów dotyczących psychologii rodziny, od czego jest specjalistą.

Elżbieta Hniedziewicz przedstawiła, zwłaszcza nowym oddziałom, obowiązki względem Związku i w jaki sposób można je godzić z obowiązkami parafialnymi.

Teresa Garwolewska przedstawiła sytuację oddziału piaseczyńskiego, który właściwie przestał istnieć. Apel o ugoszczenie dzieci z Ukrainy na czas zwiedzanie przez nie Warszawy i pomoc w sponsorowaniu im paszportów.

Na zakończenie spotkania odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Protokołowały:
Jolanta Radecka
Justyna Doboszyńska - Kowal


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
 POLSKIEGO ZWIĄZKU KOBIET KATOLICKICH Z KADENCJI 2001 - 2004

  Na Walnym Zjeździe w dniu 23 czerwca 2001 r. wybrano nowe władze Związku oraz przyjęto uchwały wyznaczające kierunek działań Zarządu Głównego (dalej ZG) i Prezydium kolejnej kadencji.

  Walny Zjazd wybrał Prezeskę Związku – Marię Wilczek (architekt, dziennikarz) oraz członków Zarządu Głównego, panie: Martę Wójcik (psycholog, teolog), Elżbietę Hniedziewicz (sędzina), Jolantę Radecką (farmaceutka), Alicję Majewską (teolog), Mieczysławę Gudowicz (urzędniczka), Annę Doboszyńską (lekarka), Teresę Metzger (pracownik PKP) i Justynę Kowal (etnograf).

  Funkcje w Zarządzie zostały rozdzielone jak następuje:

Maria Wilczek – prezes ZG,

Marta Wójcik – zastępca prezesa,

Justyna Kowal – sekretarz ZG,

Mieczysława Gudowicz – skarbnik.

W skład Prezydium ZG weszły panie: Maria Wilczek, Marta Wójcik, Elżbieta Hniedziewicz, Justyna Kowal i Jolanta Radecka.

  Wszystkie członkinie Prezydium mocno obciążone pracą zawodową realizowały swe obowiązki najczęściej poza zebraniami Prezydium, pomimo tego zebrało się ono w okresie kadencji, w pełnym lub niepełnym składzie, 41 razy. Natomiast zebrania ZG PZKK organizowane były raz na dwa miesiące.

  Na jednym z pierwszych zebrań ZG podkreślono, iż kierunki działań Związku nie ulegną zmianie i staną się podstawą opracowania szczegółowych programów pracy w oddziałach. Główne kierunki działań zamieszczone zostały w ulotce o Związku która stanowi obok tekstu pt. „Stanowisko Polskiego Związku Kobiet Katolickich”, podstawowy materiał informacyjny przedkładany oddziałom, kołom, mediom i wszystkim zainteresowanym.

 

Sprawy organizacyjno-prawne

Stroną merytoryczną wszelkich spraw organizacyjno-prawnych zajmowała się w Zarządzie sędzia Elżbieta Hniedziewicz, która w okresie poprzedzającym obecny Walny Zjazd, przygotowała materiały dotyczące ewentualnych zmian statutu PZKK pod kątem przekształcenia związku w organizację pożytku publicznego, co stanowić będzie temat późniejszej dyskusji.

W omawianym okresie sprawozdawczym ZG:

-              powołał dwa nowe oddziały Związku: w Łodzi i w Siedlcach. Powoływanie tych oddziałów wiązało się z odpowiednimi działaniami ZG, m.in. przygotowaniem właściwych dokumentów, wyjazdem w teren prezeski ZG Marii Wilczek, by przedstawić idee Związku, jego założenia, kierunki działań, udzielić przyszłym członkiniom koniecznych wyjaśnień. Powołanie Oddziałów w Łodzi i w Siedlcach spowodowało zwiększenie liczby członkiń naszego Związku o ok. 70 osób i o wielu nowych sympatyków. Trwają rozmowy na temat zorganizowania oddziałów naszego związku w Pułtusku i w Bielsku-Białej.

-              zlikwidowany został, na własną prośbę, odział w Zamościu.

  Dla usprawnienia pracy Związku i redakcji Listu do Pani, ZG podjął uchwałę o zatrudnieniu sekretarki. Tę funkcję pełni Berenika Seryczyńska w miejsce  Iwony Idzik, która po wyjściu za mąż przeniosła się do Rzeszowa. Ustalono, iż dyżury w lokalu PZKK przy Łazienkowskiej 14 pełnione będą nadal w środy i piątki od 16.00. do 18.00.

 

Sprawy formacyjne

Przewodnicząca Związku Maria Wilczek i wiceprzewodnicząca Marta Wójcik, (odpowiedzialna w Związku za sprawy duszpasterstwa kobiet) wszelkie problemy związane z formacją religijną kobiet, omawiały a także z kierunkami rozwoju związku z ks. bp. Janem Wątrobą, duszpasterzem kobiet z ramienia Konferencji Episkopatu, a także z ks. Tomaszem Królem, duszpasterzem PZKK.

Kilkakrotnie delegacja ZG była też przyjęta przez ks. Prymasa, który nie tylko zechciał wysłuchać relacji o działalności i planach Związku, ale i przekazał swoje rady a także udzielił członkiniom Związku pasterskiego błogosławieństwa. Członkinie ZG miały tez okazję rozmawiac o sprawach kobiet i związku z innymi pasterzami kościoła m.in. z sekretarzem KEP – ks. bp. Piotrem Liberą, ks. bp. Zbigniewem Kiernikowskim, ks. bp. Wiesławem Meringiem, ks. abp. Henrykiem Muszyńskim, ks. bp. Wojciechem Polakiem.

Źródłem duchowej siły dla członkiń Związku, poza comiesięcznymi spotkaniami formacyjnymi w poszczególnych oddziałach, były coroczne pielgrzymki organizowane przez ZG PZKK nie tylko dla członkiń, ale i dla kobiet z całej Polski - do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu a także na Jasną Górę do MB Częstochowskiej. Gromadziło się tam zwykle przeszło 3 500 kobiet.

Podczas kolejnych 3 pielgrzymek, prezes Związku Maria Wilczek w słowie do zgromadzonych kobiet przedstawiła następujące tematy: „Maryja wzorem dla chrześcijańskiej matki”, „Kobieta kształtująca chrześcijańskie oblicze rodziny”, „Jezus przemawia do nas nieustannie”. Wiceprzewodnicząca Związku Marta Wójcik poruszyła temat: „Godność kobiety w nauczaniu Stefana Prymasa Wyszyńskiego” i „Z różańcem przez życie”.    

Msze święte w intencji członkiń Związku zostały odprawione z inicjatywy ZG również w sanktuariach Matki Bożej  w La Salette i w Fatimie.

W Warszawie zorganizowanych było szereg spotkań formacyjnych prowadzonych przez z ks. Tomaszem Królem w parafii św. Tomasza Apostoła. Pomocą w zadaniach formacyjnych, zgodnie z naszymi założeniami, były cykle artykułów, zamieszczanych w naszym piśmie „List do Pani”.

Na prośbę ZG  Warszawski Oddział zorganizował dni skupienia liderek w Łaźniewie. Inicjatywa leżała tu głównie w ręku sekretarz ZG Justyny Kowal. Podczas tych rekolekcji wykład nt.: „Kobieta twórczynią kultury chrześcijańskiej”  wygłosiła Maria Wilczek, wykład „Świadectwo życia bł. Joanny Beretty-Molla” Justyna Kowal, a wykład „Kobieta w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia Kard. St. Wyszyńskiego” – Marta Wójcik.

Również na prośbę ZG Oddział PZKK w Nałęczowie zorganizował i świetnie przeprowadził, dni skupienia dla całego Związku w dniach od 28 – 30 maja 2004r.

 

Kontakty ekumeniczne Związku wyrażają się w stałej więzi z Sekcją Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej, z którą ZG i Oddział Warszawski PZKK współorganizują, corocznie od 1990r. Światowe Dni Modlitwy Kobiet.

Od 2002 r.  przez cały 2003 i 2004r., delegatki PZKK brały czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Obchodów ŚDM (grupy złożonej z przedstawicielek wszystkich Kościołów chrześcijańskich) opracowując, teksty nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy na 4 III 2005 r., którego hasło brzmi: „Niech nasza światłość świeci”. Po raz pierwszy zadanie to podjęły Polki. Teksty te, po uzgodnieniu z ks. bpem Janem Wątrobą (delegatki z innych Kościołów uzgadniały je ze swoimi duszpasterzami), zostały rozesłane w tłumaczeniu angielskim, za pośrednictwem Krajowego Komitetu Obchodów ŚDM, do wszystkich krajów świata. W opracowywaniu tych tekstów brała udział prezes PZKK Maria Wilczek, członek ZG Jolanta Radecka i członek oddziału warszawskiego Bożena Rytel z Oddziału Warszawskiego. Członkinie ZG wzięły też udział w spotkaniach z grupami pań z Niemiec przybywającymi, by poznać kraj autorek liturgii przyszłorocznego nabożeństwa. O sytuacji kobiet w Polsce i przygotowaniach do obchodu ŚDM w roku 2005, mówiła prezes ZG Maria Wilczek na ekumenicznym spotkaniu w Schwartzenbergu w Szwajcarii.

 

Działania na polu społeczno-politycznym

  Stworzone z inicjatywy PZKK Forum Kobiet Polskich „Kobieta w Świecie Współczesnym”, grupujące przedstawicielki 57 największych ruchów i organizacji społecznych stało się ważną platformą spotkań i wymiany poglądów. Związek wspierał w różnorodny sposób działalność Forum Kobiet Polskich. Z ramienia ZG aktywnie do prac włączyły się panie: mec. Maria Adamska-Kolupa, prezes PZKK Maria Wilczek, wiceprezes PZKK Marta Wójcik oraz członkinie Oddziału warszawskiego dr Hanna Wujkowska oraz była  posłanka z ramienia AWS Ewa Tomaszewska.

W tej sytuacji wystąpienia PZKK odbywały się bezpośrednio w imieniu Związku bądź poprzez wzmocniony głos Forum Kobiet Polskich „Kobieta w Świecie Współczesnym”, którego Związek jest głównym filarem. I tak w okresie ostatnich dwóch lat, Forum wypowiadało się wielokrotnie między innymi: w sprawie refundacji środków antykoncepcyjnych, w obronie życia nienarodzonych, w sprawie włączenia do Traktatu Akcesyjnego Protokołu dotyczącego ochrony życia i rodziny, przeciwko legalizacji aborcji na życzenia i legalizacji związków homoseksualnych. Wydało wiele oświadczeń m.in. w sprawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z wniesieniem do Sejmu projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn, członkini Związku mec. Maria Adamska-Kolupa, opracowała na potrzeby Forum opinię prawną nt tego projektu, z której wynika że powinien być on w całości odrzucony. Mec M. Kolupa występowała wielokrotnie w mediach przedstawiając stanowisko Forum i PZKK.

Również PZKK wspierał działania na rzecz powstrzymania fali drastycznych i pornograficznych treści w telewizji, protestował przeciw ograniczaniu praw rodzin i obniżaniu środków na pomoc dla rodzin wielodzietnych, zabiegał o powstrzymanie prac nad kolejnymi projektami ustaw „o równym statusie kobiet i mężczyzn”.

PZKK wydał w tym czasie wiele oświadczeń skierowanych do najwyższych przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych w Polsce. Jedno z nich (z 16 IX 2003 r.) dotyczy sprzeciwu związku wobec zaakceptowania przez Rząd RP „Krajowego programu działań na rzecz kobiet” i zawiera ono postulat konieczności zmiany tej polityki. Wystąpienie związku zostało omówione w Biuletynie KAI pt: „PZKK krytykuje rządowy program na rzecz kobiet”.

Przedstawicielki Zarządu brały udział w organizowanych przez biuro pełnomocnika Rządu spotkaniach Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Zarówno w  wystąpieniach w mediach, w wygłaszanych odczytach, czy na łamach „Listu do Pani” prezentowane były różne inicjatywy i dokonania związane z polityką prorodzinną państwa.

Przedstawicielki Zarządu Głównego uczestniczyły w licznych spotkaniach z przedstawicielami samorządów, utrzymywały kontakty z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele, m.in. z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, ze stowarzyszeniem Labor, z sekcją kobiet NSZZ Solidarność, z sekcją kobiet Opus Dei,  Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich. W pracach tej ostatniej z wymienionych organizacji brała czynny udział Elżbieta Hniedziewicz. Jako reprezentantka PZKK została ona powołana na członka Rady Programowej ORRK i jest jednym z najbardziej aktywnych jej uczestników.

PZKK uczestniczył też  w powołaniu do życia nowej struktury działającej w Kościele – Forum św. Wojciecha. Prezes Związku Maria Wilczek została zaproszona przez organizatorów IV Zjazdu Gnieźnieńskiego do panelu nt: „Wychowanie do wolności i odpowiedzialności”, a podczas V Zjazdu Gnieźnieńskiego do panelu nt: „Nowy feminizm Jana Pawła II”.

O wzrastającym prestiżu Związku świadczy fakt, iż różne osoby i instytucje zwracały się do ZG z prośbą o przygotowanie opracowań. I tak wśród wystąpień prezesa ZG PZKK Marii Wilczek można wymienić:

  • opracowanie przygotowane na 321 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski – Warszawa 12 III 2003 pt: „Sytuacja kobiet w Polsce i propozycje różnorodnych form pomocy Kościoła na ich rzecz”,
  • referat wygłoszony na KUL 30 VIII 2003 podczas akademickich wykładów duszpasterskich „Kościół – naród – rodzina” pt: „Kobieta kształtująca chrześcijańskie oblicze rodziny”,
  • wykład wygłoszony na 108 zebraniu plenarnym Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych – Warszawa 14 X 2003 pt: „Sytuacja kobiety polskiej dziś a wezwania Kościoła”,
  • wykład 23 XI 2002 dla Zespołu Instruktorek ZHR na temat wychowania młodych dziewcząt w duchu wartości,
  • wystąpienie „O sytuacji kobiet PZKK i Liście do Pani” – wykład do księży archidiecezji gnieźnieńskiej – 20 XI 2004,
  • opracowanie na prośbę sekretarza Konferencji Episkopatu Polski ks. bpa Piotra Libery pt.: „Zakres zaangażowania katolickich organizacji prorodzinnych i zakonnych w dzieło szeroko pojętej promocji kobiet prowadzonej przez Kościół katolicki w Polsce”,
  • opracowanie na prośbę redakcji Encyklopedii Katolickiej hasła „List do Pani”.

 

  Edukacja i kultura

            ZG uznał za jedno z  zadań priorytetowych – podejmowanie inicjatyw na rzecz wychowania małego dziecka. W związku z tym kontynuowano organizowanie wędrującej sesji „Dom w obronie języka dziecka” urządzanej przy współudziale wybitnych specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. prof. Jadwiga Puzynina) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. Maria Kielar-Turska).  Sesja odbyła się w Jaworznie 16.12.2001, a także w Skarżysku-Kamiennej 20.01 2002.

O potrzebie kształtowania języka dziecka, a także ww sesji mówiła wielokrotnie przewodnicząca Związku Maria Wilczek m.in. do uczniów w kilku szkołach, w mediach, a liczne artykuły poświęcone tej tematyce zamieszczano na łamach "Listu do Pani".

Ponad to zorganizowano z inicjatywy ZG „Świat Wartości Norwida” w dniu 30.11.2001. w Domu Pielgrzyma Amicus w Warszawie.

W ramach kontaktów z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, związek pomagał w organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej w 2002 roku.

ZG i oddział warszawski brały udział w organizacji Koncertów poetycko-muzycznych inicjowanych przez Fundację ks. Janusza St. Pasierba w 3  kolejnych latach .

Wydarzeniem dla wszystkich członkiń związku był jubileusz ukazania się 100 numeru Listu do Pani. Miłym świadectwem uznania dla tej inicjatywy związku były liczne depesze i listy gratulacyjne m.in. od ks. Prymasa Józefa Glempa i ks. bp. Jana Wątroby.

 W maju 2004 roku związek zorganizował koncert poetycko-muzyczny charytatywny w domu pielgrzyma Amicus przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie pt. „Dla matek i Matki”. Dochód ze zorganizowanej na tym koncercie loterii fantowej został przeznaczony na muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Również w domu pielgrzyma Amicus została zorganizowana z inicjatywy doc. Anny Doboszyńskiej, sesja – „Mój bliźni - niepełnosprawny”.       

            Od trzech lat związek bierze udział w kiermaszach wydawców katolickich, prezentując swoje pismo List do Pani.

            Z inicjatywy prezesa związku został zorganizowany w radio Józef  trwający już ponad rok cykl cotygodniowych audycji „Nasz dom”. Jest poświęcony kształtowaniu domu w duchu wartości (także jego pięknu). Tematyka cyklu, kształt poszczególnych audycji jest opracowany przez Marie Wilczek, której pomagają niektóre członkinie zarządu np. dr hab. Anna Doboszyńska, przygotowująca wszelkie tematy dotyczące zdrowia i profilaktyki, a także Marta Wójcik. Niektóre z tych tematów zostały powtórzone w radio Podlasie, radio Jasna Góra. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie członkinie ZG występowały w mediach, prezentując poglądy związku.

            Kolejną zasługa związku było stworzenie banku tematów które w każdej chwili mogą być przedstawione kolejnemu gremium. Wymieńmy niektóre z nich: "Powołana do współpracy ze Stwórcą", "Kobieta wychowawczynią ludzkich sumień", "Kobieta w nauczaniu Jana Pawła II", "Udział kobiet w przekazywaniu orędzia Chrystusa", "Maryja wzorem dla chrześcijańskiej matki", "Karta Praw Rodziny fundamentem III Rzeczypospolitej", "Mity feminizmu", "Kobieta zmagająca się o tożsamość chrześcijańską i narodową", "Rola kobiet w świecie współczesnym", "Prawne aspekty obrony życia", "Polskie tradycje dnia świętego", "Piękno domu i jego wpływ na kształtowanie rodzinnych więzi", "Co to znaczy wychowywać?", "W obronie języka dziecka", "Zabawa drogą wszechstronnego rozwoju dziecka". ZG zaprasza panie, członkinie Związku, do dołączenia do tego zestawu tych tematów, które mogłyby być przez nie przedstawione.

 

 

Działalność charytatywna

Działalność ZG w duchu Caritas wyrażała się organizowaniem różnych form pomocy dla kobiet i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji, a także dla Polaków na Litwie, Białorusi, Ukrainie (wysyłka odzieży, książek, czasopism).

Zupełnie odrębną akcją ZG, skutecznie rozwijaną od kilku lat, dzięki niezwykłej energii członka ZG - doc. dr hab. Anny Doboszyńskiej, jest akcja "Ambulans Rodzinny PZKK". Kilkakrotnie już ambulans wiozący zespół lekarzy specjalistów i pielęgniarki dotarł do Augustowa i okolicznych miejscowości (gminy Sztabin, Nowinka) teren największego bezrobocia w Polsce, Konsultacje poprzedzone były zawsze cyklem wykładów dotyczących profilaktyki zdrowia (m.in. o szkodliwości palenia, o badaniach profilaktycznych w ginekologii, o szkodliwości antykoncepcji, o profilaktyce osteoporozy). W czasie badań rozdawane były bezpłatnie leki i witaminy.

Ambulans planowany jest w przyszłym roku w Janowie Podlaskim i w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego.

ZG przyznał stypendium Katarzynie Balickiej a następnie Agnieszce Niemas z Nowego Sącza z rodziny wielodzietnej, po śmierci jej ojca.

ZG nawiązał kontakt ze Związkiem Polek w Wielkiej Brytanii i przekazał jej listę rodzin wielodzietnych z województwa Augustowskiego. ZG udzielił pomocy Teresie Garwolewskiej z oddziału piaseczyńskiego w zorganizowaniu biblioteki wiejskiej.

 

Pismo „List do Pani” – miesięcznik PZKK

Za sukces okresu od ostatniego Walnego Zjazdu można uznać dalszy rozwój naszego pisma „List do Pani”, którego redaktorem naczelnym jest nadal Maria Wilczek. Objętość pisma udało się powiększyć do 44 stron. Przypomnijmy, że pod koniec roku 1993 miało ono 12 stron (początkowa objętość 8 stron), na początku 1994 r. już 16 stron, a pod koniec 1994 pismo zyskało kolorową okładkę i zwiększono objętość do 20 stron. W marcu 1996 r. udało się ponownie powiększyć pismo, tym razem do 28 stron. Od dwóch lat pismo ma już 36 stron i nadal kolorową okładkę. Niestety nakład utrzymuje się na poziomie 6000 egzemplarzy. Zwiększenie objętości pisma do 36 stron znaczy oczywiście poszerzenie jego tematyki o nowe działy, możność zamieszczania obszerniejszych wypowiedzi, wzbogacenie naszego miesięcznika o interesujące fotogramy. Nadal wspierają je swoimi tekstami wierni autorzy: Piotr Wojciechowski, Maria Braun Gałkowska z KUL, prof. Jadwiga Puzynina z UW, Barbara Wachowicz, Wojciech Chudy z KUL, Grzegorz Leszczyński z UW; dziennikarki - Jolanta Makowska i Alina Petrowa-Wasilewicz, a także Kazimiera Pawłat, ks. bp. Wiesław Mering, Wiesława Krajewska i Arkadiusz Dybała – twórca krzyżówki. Nie trzeba podkreślać, że wydawanie pisma jest dla Związku nie tylko kwestią prestiżową ale działaniem apostolskim na rzecz kobiet i rodzin. Jeśli założymy, że każdy numer „Listu do Pani” dociera do 6 osób, znaczy to, że w każdym miesiącu przemawiamy do około 40 tys. osób, a to już spore grono. Wydawanie pisma w tak niewielkim nakładzie, bez dotacji i sponsorów było zawsze zamierzeniem niezwykle trudnym, wymagającym ogromnej  pracy ze strony redaktora naczelnego pisma Marii Wilczek, współdziałającej z nim Wiesławy Krajewskiej oraz dbającej o sprawy budżetu i kontakty z wydawnictwem Bernardinum – Marty Wójcik. Od 2 lat sytuacja pisma przedstawia się jednak dramatycznie. Wobec wzrostu cen papieru, wzrostu opłat pocztowych, kosztów druku pismo jest stale zadłużone i zagrożone upadkiem. Udało się dzięki rekomendowaniu nas w Renovabis min. przez ks. abp. Henryka Muszyńskiego spłacić dług pięciu rachunków drukarni Bernardinum i tym samym uratować pismo. Wiemy, że była to dotacja jednorazowa, a więc przy comiesięcznym deficycie, sytuacja pisma jest nadal dramatyczna. Utrzymanie go na rynku wymaga ogromnej mobilizacji i wysiłku wszystkich członkiń związku, które powinny mieć tą świadomość, że wydawanie Listu do Pani jest ważną formą naszego apostolstwa.

 

Współpraca zagraniczna

Nadal podtrzymywane były przez ZG kontakty ze Światową Unią Kobiet Katolickich (WHCWO). Ogromne zasługi w tych działaniach ma Jolanta Radecka, od kilku lat  zajmująca się w związku kontaktami zagranicznymi.

W tym okresie delegacja związku wzięła udział w konferencji pt. „Skarb odnaleziony w roli (Mt 13, 44)” europejskich organizacji katolickich zrzeszonych w WUCWO w St Albans koło Londynu w marcu 2003. Na konferencji tej zostało przedstawione stanowisko związku na tremat posłannictwa związku i ich zadań w rodzinie i społeczeństwie. Związek uczestniczył tez w konferencji misja kobiety w świeci współczesnym dla przedstawicielek organizacji kobiecych Europy środkowej i wschodniej Wzięłyśmy tez udział w konferencji WUCWO – Europa zorganizowanej przez stowarzyszenie kobiet katolickich Słowacji w Tranvie (2004). Tam tez został nawiązany kontakt z paniami z francuskiej Akcji Katolickiej, które zostały zaproszone przez nasz związek do Polski na przełomie kwietnia i maja 2005 na spotkanie poświęcone polityce prorodzinnej w obu krajach. Ostatnio goszczona była w Polsce delegacja pań ze Słowacji i Czech, które odbyły z nami pielgrzymkę na Jasną Górę. Kolejną inicjatywą było wysłanie odpowiedzi przez nasz związek na ankietę rozsyłana przez światowy komitet WUCWO, w której przedstawiona została nasza opinia  dotycząca charakteru WUCWO określająca je jako organizacje podporządkowaną Stolicy Apostolskiej.

Sprawozdanie dotyczące głównych kierunków działań Zarządu Głównego nie obejmuje oczywiście bogatej działalności poszczególnych oddziałów PZKK.

Maria Wilczek

Prezes ZG PZKKCSS Template by Rambling Soul | Valid XHTML 1.0 | CSS 2.0